Obchodné podmienky

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Silta, s.r.o., IČO 44 745 133, so sídlom Spoločenská 20, 821 04 Bratislava, DIČ: 2022818292, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 58216/B ako predávajúci (ďalej len „Low cost taxi“) a na strane druhej je klient (alebo taktiež „zákazník“).

1 Platnosť

Nasledujúce Všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na služby Low cost taxi, taxi služba, lacné taxi. Platí tiež pre všetky potenciálne ochranné známky so sekundárnym významom, a to aj keď nie sú výslovne dohodnuté inak. Tak dlho, ako využitie našich služieb trvá, naše podmienky sú záväzné. Odchýlky od našich podmienok sú možné iba ak sú zhotovené písomne a potvrdené z našej strany.

2 Zmluva a uzavretie zmluvy

Ponuky Low cost taxi sú nezáväzné. Objednávky a platba potvrdené v písomnej forme sa považujú za právne záväzné. Navyše, klient súhlasí s poskytnutím všetkých súvisiacich faktov s objednávkou, ako sú miesto objednávky, dátum, počet osôb, požadované vozidlo, počet kusov batožiny, meškanie. Low cost taxi nemá povinnosť overiť poskytnuté dáta alebo dokumentácie a ich správnosť. Zmeny, úpravy alebo dohody musia byť v písomnej forme. Rezervácia cez online rezervačný formulár je právne záväzná, ale je tiež vždy potvrdená v písomnej forme Low cost taxi.

3 Ceny

Ak nie je dohodnuté inak, v zásade sú ceny vždy platné podľa zverejneného cenníka na podstránke Cenník na webovej stránke Lacné Taxi. 

4 Postupy realizovania služby

A. Súkromie zákazníka a dôvernosť: Low cost taxi zaistí, že ani Low cost taxi a ani jej vodiči neodhalia identitu zákazníkov, ich trasy cestovania alebo služieb tretím osobám. Low cost taxi a jeho vodiči upustia od požiadaviek o autogramy, fotografie či suveníry a vodiči sa zdržia obťažovania a zbytočného rozhovoru so zákazníkom.

B. Preferencie zákazníkov a profil: Low cost taxi bude ctiť špecifických požiadaviek zákazníka, ktoré sú uvádzané ako poznámka v objednávkovom formulári vrátane, ale nie obmedzené na nasledujúce:

• Preferované kontaktné informácie: Low cost taxi bude ctiť zákazníkov preferovaný spôsob kontaktu (napr. e-mail alebo text namiesto telefónneho hovoru) týkajúci sa všetkej komunikácie so zákazníkom. To bude tiež zahŕňať zákazníkovu preferovanú kontaktnú osobu (napr. asistentku zákazníka alebo cestovnú kanceláriu).

• Preferované pokyny vyzdvihnutia / vysadenia: Low cost taxi bude ctiť všetky špecifické pick-up alebo drop-off pokyny zákazníka, ktoré sú povolené pre Low cost taxi.

• Ďalšie pokyny: Low cost taxi sa bude tiež riadiť všetkými pokynmi poskytnutými zákazníkovým zástupcom alebo agentom, vrátane, ale nie obmedzených na akúkoľvek politiku a postupy týkajúce sa „paparazzi“ alebo o iných tretích stranách sa usilujúcich sa o prístup ku zákazníkovi.

C. Doba pristavenia vozidla: Low cost taxi pristaví vozidlo na miesto vyzdvihnutia aspoň 2 minúty pred plánovaným časom vyzdvihnutia. V prípade, že vodič nedorazí v plánovanom čase, Low cost taxi bude aktívne kontaktovať zákazníka pre komunikáciu potenciálneho oneskorenia. Low cost taxi sa zaväzuje informovať zákazníkov, akonáhle je potenciálne oneskorenie pravdepodobné.

D. Politiky pre konkrétne typy služieb: Ak nie je výslovne špecifikované inak podľa priania zákazníka a informáciami poskytnutými Low cost taxi bude vychádzať z nasledovných zásad pre poskytovanie služieb:

Vyzdvihnutie pre komerčné lety:

Šofér bude čakať zákazníka podľa požiadaviek zákazníka, štandardne však v príletovej hale, pokiaľ to predpisy letiska povoľujú. Pre vyzdvihnutie z letiska Viedeň, šofér čaká zákazníka príletovej hale pred obchodom „Anker“ (červený obchod na pravej prednej strane výstupu z batožinovej oblasti) s tabletom s menom zákazníka. Program Basic – čaká 30 min po pristáti lietadla. Program Premium – čaká 50 min po pristáti lietadla.

Vyzdvihnutie na adrese:

Po príchode na adresu šofér zaparkuje vozidlo na schválenom mieste: Program Basic – 10 minút. Program Premium 20 minút.

5 Vodiči

1. Každý vodič vykonávajúci služby musí byť riadne kvalifikovaný.

2. Vodič vykonávajúci službu drží označenie obsahujúce meno klienta pre všetky vyzdvihnutia v prípade potreby.

3. Low cost taxi riadi a vykonáva svoju činnosť a poskytuje služby všeobecne takým spôsobom, aby odrážali jej kvalitu a dodržiavali takú dodatočne špecifickú kvalitu zodpovedajúcu celosvetovým normám.

6 Obmedzenie zodpovednosti / obmedzenia

Nároky na odškodnenie z nemožnosti výkonu a porušenia povinnosti sú vylúčené proti spoločnosti Low cost taxi rovnako ako proti jeho zástupcom, neplatí pre úmysel alebo hrubú nedbanlivosť. Zodpovednosť Low cost taxi je obmedzená na maximálne 3-násobok ceny dohodnutého výkonu. Osobné zranenia sú z poistenia spoločnosti obmedzené do výšky 10.000 € za poškodenú osobu. Všetky nároky na základe pracovného výkonu v Low cost taxi, ktoré prichádzajú do úvahy, musia byť predložené v písomnej forme, do 3 pracovných dní.
Low cost taxi nenesie zodpovednosť za oneskorenie alebo zlyhanie v dôsledku určitej sily alebo udalostí, ktoré spoločnosť Low cost taxi pokladá za ťažké alebo nemožné dokončiť (to zahŕňa najmä technické poruchy, Božie zákony, súvisiace s počasím, nariadenia vlády, štrajky, pracovné výluky, demonštrácie, atď), a to aj v prípade, dodávateľov a subdodávateľov spoločnosti Low cost taxi dokonca so záväznými a potvrdenými termínmi. Tieto skutočnosti oprávňujú spoločnosť Low cost taxi odložiť počiatočný čas alebo odstúpiť od nenaplnených časti zmluvy úplne alebo čiastočne. Low cost taxi je tiež oslobodená od zodpovednosti, ak čas prepravy je prekročený v dôsledku okolností, ktorým sa aj napriek maximálnej starostlivosti nedá vyhnúť a ktorých následky nie je možné odvrátiť. Nenesieme zodpovednosť za veci ponechané vo vozidlách. Vozidlá nesmú byť naložená nad kapacitu.

7 Platobné podmienky

Platba je vykonávaná pri uzatváraní objednávky. Prijímame platobné karty ako Maestro, Visa a American Express…

8 Zrušenie

Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku alebo chce cestujúci stornovať objednávku z akýchkoľvek dôvodov. Storno poplatok je 100% pri službe Basic, služba Premium ponúka 0% poplatok za storno pri zrušení objednávky najneskôr 48 hodín pred realizáciou objednávky a 100% poplatok pri zrušení objednávky menej ako 48 hodín pred realizáciou objednávky.

9 Zmluva a vylúčenie z dopravy

Zmluva je predmetom schválenia prepravy cestujúcich a ďalších služieb. Low cost taxi si vyhradzuje právo vylúčiť z prepravy ľudí, ktorí predstavujú hrozbu pre bezpečnosť a poriadok, kto sa neriadi pokynmi šoféra alebo poškodzuje vozidlo zámerne alebo hrubou nedbanlivosťou.